این درس با هدف ارتباط و نظارت بهتر و آسان تر بر فرآیند آموزشی دانشجویان کارشناسی آمار ورودی 1394 با اینجانب به عنوان استاد مشاور تحصیلی آنها ایجاد شده است.