کانی شناسی از دروس پایه زمین شناسی می باشد با 3واحد نظری و 1 واحد عملی که علاوه بر تمرینات عملی نیاز به ارائه تصاویر و مشخصات کانی هایی بخصوص نمونه هایی که در آزمایشگاه وجود ندارد می باشد که  بخاطر حجم زیاد سر فصل درس نسبت به ساعات کلاسی شاید بتوان بدینوسیله در زمان نیز صرفه جویی کرد.