فصل اول بخش دوم - فرآیند تجاری Business Process

.1فرایند تجاری را تعریف کنید. سه مثال بزنید.
.2فرق بین خروجی و اهداف چیست؟
.3سه جزء فرایند تجاری چیست؟
.4فرق فرایندهای رسمی و غیررسمی چیست؟
.5فرایند عامل رسمی چیست(SOP)؟
.6هدف از مدیریت فرایند تجاری (BPM) چیست؟