فصل اول بخش دوم تمرین نمودار فرآیند تجاری

در یکی از سایت‌های زیر رفته و فروشگاه آنلاین لوازم کامپیوتری ترجیحا به فارسی ترسیم کنید نمودار باید از نوع BPMN باشد. در تلگرام گروه  لینک

فروشنده خرده فروش آنلاین لوازم کامپیوتری