جلسه ششم

گزارش کار جلسه ششم را آپلود نمایید. از هر گروه یک نفر آپلود کند کافیست.