تحویل پروژه متلب

دانشجویان پروژه خود را که شامل اسلاید و در بعضی حالات کد مربوطه است ارسال نمایند.