منبع درس: کتاب Database Systems: The Complete Book

صفحه‌ی اینترنتی مربوط به مطالب مرتبط با این کتاب اینجاست.

برای باز کردن منبع روی http://people.inf.elte.hu/miiqaai/elektroModulatorDva.pdf کلیک کنید.