صفحه مربوط به کتاب اصلی منبع درس

کلیه اسلاید ها و مطالب مربوط به کتاب An introduction to software testing‌ را می توانید اینجا پیدا کنید

برای باز کردن منبع روی http://cs.gmu.edu/~offutt/softwaretest/ کلیک کنید.