فیزیک 2 فنی-زارع-بهار 99

فیزیک 2 فنی-زارع-بهار 99

این درس در دانشکده فیزیک، برای دانشجویان فنی تعریف شده است

کانی شناسی-خدامی-پائیز95
مهناز خدامي

کانی شناسی-خدامی-پائیز95

کانی شناسی از دروس پایه زمین شناسی می باشد با 3واحد نظری و 1 واحد عملی که علاوه بر تمرینات عملی نیاز به ارائه تصاویر و مشخصات کانی هایی بخصوص نمونه هایی که در آزمایشگاه وجود ندارد می باشد که  بخاطر حجم زیاد سر فصل درس نسبت به ساعات کلاسی شاید بتوان بدینوسیله در زمان نیز صرفه جویی کرد.