آشنائی با مرمت ابنیه-ابوئی-بهار 99
رضا ابوئی

آشنائی با مرمت ابنیه-ابوئی-بهار 99

آشنائی با روند حفاظت و مرمت بناها و بافت‌های تاریخی که دارای ارزش‌های ویژه‌ی تاریخی، فرهنگی، هنری و ... می‌باشند.