ترسيم فني و نقشه كشي معماري فرح زا رهنما محمدی1398-1399
نریمان فرحزا

ترسيم فني و نقشه كشي معماري فرح زا رهنما محمدی1398-1399

ترسیم فنی و نقشه کشی از آموزش های اساسی و پایه ای در رشته معماری است که از طریق آن امکان انعکاس دیدگاه های معمار به مخاطب فراهم می گردد.