ارزیابی خاک ها و اراضی کشاورری - اخوان قالیباف - بهار 99
محمد اخوان قالیباف

ارزیابی خاک ها و اراضی کشاورری - اخوان قالیباف - بهار 99

ارائه درس در گروه کشاورزی در این نیمسال. این درس به بررسی آموخته های خاکشناسی جهت ارزیابی اراضی در کاربری بهینه اراضی می پردازد. هدف از کاربری بهینه در برنامه ریزی های شهری روستایی صنعتی و غیرو حفاظت از توان تولیدی اراضی جهت آیندگان و در عین حال تامین توان اقتصادی مردمی است که برزوی اراضی به کار مشغول هستند