ارزیابی تناسب اراضی کشاورزی - اخوان قالیباف - بهار 99
محمد اخوان قالیباف

ارزیابی تناسب اراضی کشاورزی - اخوان قالیباف - بهار 99

این درس در مقطع کارشناسی ارشد طراحی شده است . هدف دست یابی به موارد جزیی مدیریتی در کاربری های کشاورزی اراضی است تا ضمن آنالیز توان تولیدی اراضی و نوع فعالیت کشاورزی و در ارتباط با سطح درآمد لازم و کافی کارکنان برزوی زمین با توجه  به مدل های عملی و کاربردی به الگوهای اساسی برای هر ناحیه و سرزمین خاص می پردازد. این درس دارای واحد عملی نیز هست که در آن الگو ها را به صورت نقشه تولید می نمایند.