اقتصاد محیط زیست - مرادی - بهار 99
غلامحسين مرادي

اقتصاد محیط زیست - مرادی - بهار 99

در این درس دانشجویان با مفاهیم پایه در اقتصاد محیط زیست، استفاده از ابزارهای اقتصادی کنترل محیط زیست، برآورد ارزش های زیستی و ... آشنایی کامل پیدا می کنند