اصول حسابداری 2 - صالحي وزيری - بهار 99
محسن صالحي وزيري

اصول حسابداری 2 - صالحي وزيری - بهار 99

در این درس مباحث حقوق و دستمزد، وجه نقد، شرکت های تضامنی و سهامی مورد بررسی قرار می گیرد.