خبرهای سایت

چارت درسی دوره های گروه مهندسی کامپیوتر

چارت درسی دوره های گروه مهندسی کامپیوتر

از امیر جهانگرد رفسنجانی در
Number of replies: 0

به پیوست چارت درسی دوره های  کارشناسی نرم افزار ، فن آوری اطلاعات و لیست دروس دوره های کارشناسی ارشد شبکه، هوش، نرم افزار و مخابرات امن ارسال می شود.