خبرهای سایت

برنامه دفاع از پروپوزالهای ارشد ورودی 91

برنامه دفاع از پروپوزالهای ارشد ورودی 91

از امیر جهانگرد رفسنجانی در
Number of replies: 0

قابل توجه دانشجويان كارشناسي ارشد ورودي 91

دفاع از پيشنهاديه هاي پايان نامه (پروپوزال) طبق برنامه ضمیمه اجرا خواهد شد.

لازم است هر يك از دانشجويان نسخه ديجيتال پروپوزال نهايي خود را به هر دو فرمت (pdf)  و (doc) در روز مشخص شده همراه داشته باشند و درصورت لزوم به استاد ممتحن ارايه دهند.

پروپوزال نهايي بايستي به امضاي اساتيد راهنما،  مشاور و خود دانشجو برسد و تحويل استاد ممتحن گردد.

گروه مهندسي كامپيوتر –7/8/92