خبرهای سایت

اطلاعیه برگزاری امتحانات پایانی نیمسال دوم 93-94

اطلاعیه برگزاری امتحانات پایانی نیمسال دوم 93-94

از امیر جهانگرد رفسنجانی در
Number of replies: 0

ماده1- زمان و مکان برگزاري امتحانات پایانی نیمسال دانشجو در گزارش شماره 428 گلستان قابل مشاهده بوده و دقیقاً طبق برنامه اعلام شده برگزار خواهد شد و غیرقابل تغییراست. ساعت برگزاري جلسات امتحانی در بعد از ظهر، ساعتهاي 16-14، 18-16 و 20-18 خواهد بود.

ماده2 - ضروري است دانشجویان عزیز پانزده دقیقه قبل از شروع امتحان در محل برگزاري امتحان حاضر باشند. در خصوص تمامی امتحانات اعم از عمومی و تخصصی، به هر دانشجو یک شماره صندلی اختصاص داده می شود که دانشجو موظف است در محل شماره صندلی اختصاص یافته نشسته تا امکان اخذ امضاء از وي مقدور گردد .لیست شماره صندلی اختصاص یافته به دانشجو در کنار درب ورودي محل برگزاري امتحان نصب خواهد شد.

ضمنا دانشجویان می توانند با مراجعه به گزارش شماره 428 گلستان از شماره صندلی اختصاص یافته به خود در هر امتحان مطلع شوند.

ماده3- همراه داشتن اصلکارتدانشجوییبراي دانشجویان در جلسات امتحان الزامی است و در صورت عدم ارائه کارت دانشجویی ، ناظر امتحانات می تواند از شرکت دانشجو در جلسه امتحان جلوگیري نماید

 ماده4 - دانشجویانی که نامشان در لیست حضور وغیاب نمی باشد و یا در جلو اسمشان کلمه غایب درج شده است به هیچ عنوان حق شرکت درجلسه امتحان را ندارند. دانشجویان گرامی می توانند در قسمت اطلاعات جامع دانشجو در سیستم گلستان ،وضع دروس خود را از نظر داشتن غیبت مشاهده نمایند.

ماده5- دانشجویان ملزم به امضاء لیست حضوروغیاب قبل از خروج از جلسه امتحان میباشند و تا قبل از اتمام حضور و غیاب ، هیچ دانشجویی حق خروج از جلسه امتحان را ندارد. 

ماده6- دانشجویانی که بدلایل موجه پزشکی قادر به شرکت در جلسه امتحان نیستند، باید صرفاً درهمان روز به کارشناس آموزش دانشکده محل تحصیل خود مراجعه و فرم موجه نمودن غیبت را تکمیل و پس از تایید در همان روز به مرکز مشاوره و بهداشت دانشگاه ارائه داده و مورد معاینه قرار گرفته و رسید دریافت نمایند  .بدیهی است در صورت عدم مراجعه دانشجو در روز امتحان به اداره آموزش دانشکده و مرکز مشاوره دانشگاه ، امکان موجه شدن غیبت دانشجو بصورت پزشکی به هیچ وجه وجود نخواهد داشت. 

ماده7- با موضوع تقلب در امتحان به شدت برخورد خواهد شد . برخی از مصادیق تقلب به شرح ذیل می باشد:

  • داشتن کارت دانشجویی جعلی یا کپی گرفته شده.
  • استفاده از هر گونه یادداشت، نوشته، کتاب غیر مجاز و جزوه. 
  • رد و بدل کردن هر گونه نوشته با سایر دانشجویان
  • رد و بدل کردن هر گونه وسیله نظیر ماشین حساب، خط کش و ... بدون هماهنگی با مراقبین
  • همراه داشتن تلفن همراه به هر دلیل حتی به صورت خاموش  
  • نگاه کردن از روي ورقه امتحانی دانشجوي مجاور و یا نشان دادن ورقه به وي  
  • نوشتن هر گونه اطلاعات بر روي دست، پا، لباس، میز و نیمکت
  • بر هم زدن نظم جلسه امتحان، عدم نشستن در محل تعیین شده و هرگونه مشاجره با مراقبین  
  • خروج و بازگشت غیر مجاز به امتحان و  یا فرستادن شخص دیگري به جاي خود 

برخی از مجازاتهاي ناشی از تقلب در جلسه امتحان به تشخیص کمیته انظباطی دانشگاه عبارت است از ثبت موضوع در پرونده آموزشی دانشجو و همچنین درج نمره تنبیهی و غیر قابل حذف 0.25 در کارنامه دانشجو.

موارد قابل توجه دانشجویان در خصوص امتحانات پایانی نیمسال

1 -  چنانچه دانشجویی در امتحان غیبت نماید به هیچ وجه از وي امتحان مجدد به عمل نخواهد آمد. 

2 -  مسافرت در طول امتحانات پایان نیمسال، دلیل موجهی براي غیبت نخواهد بود و غیبت بر این مبنا غیر موجه است. 

3 -  چنانچه دانشجویی به دلیل بیماري قادر به شرکت در امتحان نباشد، می بایست پس از اخذ فرم از اداره آموزش دانشکده ،به مرکزبهداشت ودرمان دانشگاه مراجعه کرده و توسط پزشک دانشگاه معاینه و در صورت لزوم گواهی لازم صادر گردد.

4 -  چنانچه دانشجو در تاریخ امتحان در بیمارستان بستري شود، می بایست در همان تاریخبستري، مراتب را به اطلاع مرکز

بهداشت و درمان دانشگاهرسانده و پس از ترخیص، کلیه مدارك بیمارستان را جهت بررسی مرکز مشاوره ارائه نماید. (شماره تلفن مرکز مشاوره و بهداشت دانشگاه 31232865 - 035 می باشد.  

5 - کسانی که داراي ناراحتیهاي روانی یا اعصاب بوده، به نحوي که امکان شرکت در امتحان براي آنها میسر نباشد، بایستی بر اساس گواهی هاي تایید شده و طبق ضوابط، ترم خود را به صورت کامل و در موعد مقرر تا قبل از شروع امتحانات حذف نمایند.  حذف ننمودن ترم ، ملاك آمادگی براي ادامه ترم و شرکت در امتحانات است، و غیبت در امتحان براي اینگونه افراد، غیر موجه تشخیص داده می شود.

                                                         اداره امور آموزشی دانشگاه یزد