تقاضای ایجاد درس جدید

از این لینک برای تقاضای ایجاد یک درس جدید در نیمسال جاری استفاده می شود

برای باز کردن منبع روی https://el.yazd.ac.ir/lms/course/request.php? کلیک کنید.