به منظور استفاده از سامانه مدیریت یادگیری (سامیاد) لطفا موارد زیر را مد نظر قرار دهید:

 

·        شماره درسی که قصد ورود به آن را دارید از سامانه گلستان مشاهده کنید.

·        اگر دو رقم اول شماره درس 12 یا 14 بود وارد پردیس علوم انسانی و اجتماعی شوید.

·        اگر دو رقم اول شماره درس 16 بود وارد پردیس علوم شوید.

·        اگر دو رقم اول شماره درس 22 بود وارد پردیس فنی و مهندسی شوید.

·        اگر دو رقم اول شماره درس 50 بود وارد پردیس آزادی شوید.

·        اگر دو رقم اول شماره درس 55 بود وارد پردیس مهریز شوید.

·        اگر دو رقم اول شماره درس 24 بود وارد دانشکده منابع طبیعی شوید.

·         اگر دو رقم اول شماره درس 26 بود وارد دانشکده هنر و معماری شوید.

دانشکده هنر و معماری

دانشکده منابع طبیعی

پردیس مهریز

پردیس آزادی

پردیس فنی و مهندسی

پردیس علوم

پردیس علوم انسانی و اجتماعی